ประกันรถยนต์ชั้น1 ทรงพระเจริญ
ประกันรถยนต์ชั้น1 เชสโบรคเกอร์แจกทอง

ข้อดีของการทำประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1

31 ตุลาคม 2562 | 872
ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1

ข้อดีของการทำประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เป็นประกันที่คุ้มครองแบบครอบคลุมที่สุด ทั้งการสูญเสียชีวิต ร่างกาย รวมไปถึงทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และคุ้มครองความเสียหายที่เกิดกับรถของผู้เอาประกัน ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด นอกจากกรณีรถชนรถแล้ว ก็ยังคุ้มครองรถสูญหาย ไฟไหม้และน้ำท่วม

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 คุ้มครองอะไรบ้าง

1. ความคุ้มครองต่อบุคคลภายนอก

          ⭐️ รับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัยของบุคคลภายนอก ในกรณีที่บุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น บริษัทจะรับผิดชอบโดยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
          ⭐️รับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก กรณีอุบัติเหตุที่เกิดส่งผลให้ทรัพย์สินของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย เช่น ผู้เอาประกันขับไปชนรถคันอื่นบนท้องถนน แปลว่าผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด บริษัทจะรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้

2. ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกัน ผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถ

          ⭐️ รับผิดชอบต่อชีวิต ร่างกายและอนามัยของผู้เอาประกัน (ผู้ขับขี่) และผู้โดยสารภายในรถ โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลในกรณีร่างกายได้รับบาดเจ็บ และค่าสินไหมทดแทนในกรณีทุพพลภายหรือเสียชีวิต ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
          ⭐️ รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถของผู้เอาประกัน กรณีที่รถของผู้เอาประกันได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุ บริษัทจะรับผิดชอบค่าซ่อมแซมให้รถกลับมาอยู่สภาพเดิม โดยรับผิดชอบทั้งตัวรถและอุปกรณ์เสริมที่ผู้เอาประกันได้ติดตั้งไว้ แต่ต้องมีการแจ้งไว้ให้บริษัททราบ ถ้าไม่มีการแจ้งติดตั้งอุปกรณ์เสริม บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดกับอุปกรณ์เหล่านั้น
          ⭐️ รับผิดชอบกรณีรถยนต์สูญหายหรือไฟไหม้ บริษัทจะชดใช้ค่าเสียหายให้เมื่อรถยนต์สูญหาย โดยรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการสูญหายทั้งคันหรือสูญหายบางส่วน รวมถึงการรับผิดชอบกรณีที่รถยนต์เกิดไฟไหม้ด้วย

ข้อเสียเพียงข้อเดียวของประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 คือ เบี้ยประกันสูง และสูงขึ้นตามทุนประกันและประเภทการซ่อม ซึ่งซ่อมศูนย์จะมีราคาแพงกว่าซ่อมอู่ แต่น้องม้าก็แนะนำให้ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ติดรถไว้นะครับ เพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

ฝากข้อความติดต่อกลับ