ประกันรถยนต์ชั้น1 เชสโบรคเกอร์แจกทอง
ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันรถมอเตอร์ไซด์
ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย
ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันสุขภาพ "HEALTH TRUST"
ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เอื้อสุข
ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยไข้เลือดออก

บัตรเครดิต KTC MASTERCARD

22 มิถุนายน 2563 | 812
สินเชื่อและบัตรเครดิต

KTC MASTERCARD

เพื่อนคู่ใจด้านการเงิน ให้การจับจ่ายของคุณง่ายขึ้น

บัตรเครดิต เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือทางการเงิน ที่ออกแบบมาเพื่อคนที่ต้องการความสะดวกสบายในการจับจ่ายใช้สอย ปัจจุบันมีธนาคารและสถาบันการเงินออกผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตมาเป็นจำนวนมาก และมีสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานได้มากขึ้น

คุณสมบัติ

- ผู้มีรายได้ประจำ, พนักงานบริษัท, ข้าราชการ

- อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- รายได้ 15,000 บาท / เดือน ขึ้นไป

เอกสารการสมัคร

พนักงานบริษัท, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ

- สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้าน

- เอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน/สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ทวิ 50 เป็นต้น

- สำเนาบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี

- กรณีชาวต่างชาติทำงาน/ประกอบธุรกิจในไทย แนบสำเนาหนังสือเดินทาง ​(Passport) และใบอนุญาตทำงานในไทย (Work Permit) ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

นิติบุคคล / เจ้าของกิจการ / อาชีพอิสระ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

- สำเนาบัญชีธนาคารในนามส่วนตัวผู้สมัครย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมหน้าสมุดที่ระบุชื่อ - เลขที่บัญชี

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า (ถ้ามี)

- สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

 

ฝากข้อความติดต่อกลับ

ข่าวอื่นๆ