ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย
ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ต้อง Chess Broker "เรื่องประกันภัยไว้ใจเรา"
ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันสุขภาพ "HEALTH TRUST"
ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เอื้อสุข

"เคลมโควิด" อาคเนย์ประกันภัย

5 เมษายน 2565 | 727
ประกันโควิด

ช่องทางการดำเนินการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อผู้เอาประกันภัย สามารถติดต่อขอรับการบริการข้อมูลทางโทรศัพท์ได้ตามช่องทาง จำนวน 124 คู่สาย ดังนี้

  1. กองทุนประกันวินาศภัย (ในฐานะผู้ชำระบัญชี) ผ่านช่องทางโทรศัพท์พื้นฐานหมายเลข 0-2791-1444
  2. สำนักงาน คปภ. ผ่านระบสายด่วน คปภ. 1186
  3. สำนักงาน คปภ. ผ่านระบบช่องทางโทรศัพท์พื้นฐานหมายของส่วนกลาง หมายเลข 0-2515-3995 ถึง 0-2515-3999 กด 0
  4. สำนักงาน คปก. ภาคและสำนักงาน คปภ. จังหวัดทั่วประเทศ ตามหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงาน คปภ. ภาค และสำนักงาน คปภ. จังหวัด
  5. สมาคมประกันวินาศภัยไทย ฝ่านระบบช่องทางโทรศัพท์พื้นฐาน หมายเลข 02-108-8399
  6. กองทุนประกันวินาศภัย (ในฐานะผู้ชำระบัญชี) อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางออนไลน์ @oicconnect  เว็บไซต์ สำนักงาน คปภ.  www.oic.or.th

นอกจากนี้ สำนักงาน คปภ. ยังได้เตรียมศูนย์ในการให้คำเเนะนำรับเรื่องร้องเรียนและอำนวยความสะดวกในการรับชำระหนี้ทั่วประเทศ จำนวน 81 ศูนย์

ขั้นตอนการรับบริการของศูนย์ฯ มีดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ติดต่อรับแบบ "ค่าขอรับชำระหนี้"
ขั้นตอนที่ 2 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ แบบฟอร์ม และหลักฐาน
ขั้นตอนที่ 3 เจ้าหน้าที่จะออกเลขที่ดำขอรับชำระหนี้ และออกเอกสารไว้ให้เกับเป็นหลักฐาน
ขั้นตอนที่ 4 เจำหน้าที่ จัดเก็บข้อมูลเจ้าหนี้ นำส่งกองทุนประกันวินาศภัย

หากเป็นเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยของบริษัท ให้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อกองทุนประกันวินาศภัยในฐานะผู้ชำระบัญชีของทั้งสองบริษัท ภายใน 60 วันนับแต่วันที่กองทุนประกันวินาศภัยกำหนดในประกาศ โดยให้นำเอกสารต้นฉบับพร้อมทั้งสำเนา จำนวน 2 ชุด ประกอบการยื่นขอรับชำระหนี้ ดังนี้

1. กรมธรรม์ประกันภัย

2. บัตรประจำตัวประชาชน

3. ใบเคลม ใบนัดชำระหนี้ หรือเอกสารอื่นใดที่แสดงถึงมูลหนี้ และ

4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
และหากเป็นเจ้าหนี้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยให้นำเอกสารแสดงความเป็นเจ้าหนี้ ต้นฉบับพร้อมทั้งสำเนา จำนวน 1 ชุด ประกอบการยื่นขอรับชำระหนี้ ดังนี้

1. หลักฐานแสดงถึงมูลหนี้

2. บัตรประจำตัวประชาชน และ

3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 

ผู้เอาประกันภันสามารถยื่นคำขอทวงหนี้ต่อกองทุนฯ หรือศูนย์รับคำขอที่สำนักงาน คปภ. จัดตั้งได้ทั่วประเทศ หรือผ่านออนไลน์ ได้ที่ https://rps-sev.gif.or.th/Login

"เคลมโควิด" อาคเนย์ประกันภัย ไทยประกันภัย หากติดเชื้อหลัง 1 เม.ย. ได้หรือไม่

 

สอบถามเพิ่มเติม

"ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1" ต้อง Chess Broker "เรื่องประกันภัยไว้ใจเรา"

❤️สนใจทำประกันภัยรถยนต์ แอดไลน์แล้วทักมาคุยกันได้เลยค่า❤️

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ประกันภัยรถชั้น 1 ราคาเริ่มต้นที่ 8,xxx บาท ให้ความคุ้มครองที่คุณต้องการ 

 เพิ่มเพื่อน
บริษัท เชส โบรคเกอร์ จำ
กัด
โทร.092-866-6666

ฝากข้อความติดต่อกลับ