ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย
ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ต้อง Chess Broker "เรื่องประกันภัยไว้ใจเรา"
ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันสุขภาพ "HEALTH TRUST"

"บริษัทประกันภัย" ถอดบทเรียนจากเหตุการณ์กราดยิงโคราช

11 กุมภาพันธ์ 2563 | 1,192
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

จากเหตุการณ์จ่าคลั่งที่กราดยิงชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจจนเสียชีวิต 30 ราย และบาดเจ็บ 57 รายด้วยกัน ผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบการจัดทำประกันภัยคุ้มครองทรัพย์สินของห้างสรรพสินค้า เทอร์มินอล 21 โคราชและการทำประกันชีวิตส่วนบุคคล และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (พีเอ) แล้วปรากฎว่า ห้างสรรพสินค้าดังกล่าวได้ทำประกันภัยเสี่ยงภัยทรัพย์สินไว้ เป็นเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้น​ 5,185ล้านบาท​ โดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ถึงสิ้นสุดคุ้มครองวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ดังมีรายละเอียดดังนี้

            บมจ.ทิพยประกันภัยรับประกันไว้ในสัดส่วน​ 40% ในวงเงินเอาประกันภัย​ 2,074,000,000 บาท, บมจ.ฟอลคอนประกันภัย​ 25% ในวงเงิน​เอาประกันภัย 1,296,250,000 บาท, บมจ.อาคเนย์ประกันภัย 15% ในวงเงิน​ฯ 777,750,000 บาท,บมจ.แอกซ่าประกันภัย​ 10% ในวงเงินฯ​ 518,500,000 บาท​,และบมจ.ไทยไพบูลย์ประกันภัย​ 10% ในวงเงินฯ​518,500,000บาท

            ส่วนการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยไว้อยู่ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) ทำประกันไว้ในสัดส่วนดังนี้​ ได้แก่ บมจ.ทิพยประกันภัยรับประกันไว้ในสัดส่วน 40% ,บมจ.ฟอลคอนประกัน 25 %,บมจ.อาคเนย์ประกัน 15%,บมจ.แอกซ่าประกันภัย 10%, บมจ.ไทยไพบูลย์ประกัน 10%ในวงเงินเอาประกันภัยรวมทั้งสิ้น 464,000,000 บาท นอกจากนี้ยังได้มีการซื้อประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกไว้กับบมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัยอีกจำนวนหนึ่งด้วย ขณะที่ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมีการทำประกันภัยในเบื้องต้นที่ตรวจสอบได้แล้ว ได้แก่

            1. นางพัชรา จันทร์เพ็ง (เสียชีวิต) ทำประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (อุ่นใจ)ไว้กับบมจ.วิริยะประกันภัยเอาประกันภัยในวงเงิน 5 หมื่นบาท คุ้มครองระหว่างวันที่ 23 มี.ค.2562 ถึง 23 มี.ค.2563 และยังมีการทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลบัตร Palladium ไว้กับบมจ.ทิพยประกันภัย ในวงเงิน 5 แสนบาท

            2. ด.ช.เจริญศักดิ์ จำปาทอง (บาดเจ็บ) ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษา ไว้กับบมจ.วิริยะฯคุ้มครองระหว่างวันที่ 1 พ.ค.2562 ถึงวันที่ 1 พ.ค.2563 ในวงเงิน 1 แสนบาท ค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง 1 หมื่นบาท

            3.นางสาวอาริยา กลีบเมฆ (เสียชีวิต) มีประกันชีวิตไว้กับบมจ.กรุงไทยแอกซ่าประกันชีวิต ในวงเงิน 150,000 บาท ประกันอุบัติเหตุ 150,000 บาท คุ้มครองระหว่างปี 2560 ถึงอายุ 85 ปี และยังทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลกับบัตร Palladium กรุงไทย ไว้กับบมจ.ทิพยประกันภัย ในกรณีเสียชีวิตเป็นเงินเอาประกันภัย 5 แสนบาท ขณะเดียวกันนางสาวอาริยา ยังได้ทำประกันชีวิตอีกกรมธรรม์ไว้กับบมจ.กรุงไทยแอกซ่าฯ ในวงเงินประกันชีวิต 2 แสนบาท โดยเริ่มคุ้มครองระหว่างปี 2560 ถึงอายุ 85 ปี

            4. นายสิทธิศักดิ์ วาดสูงเนิน (ผู้บาดเจ็บ) ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล(พีเอ) ไว้กับบมจ.กรุงเทพประกันภัย โดยอยู่ระหว่างการเช็ควงเงินเอาประกันภัย

            5. นายเอกวิน ยืนทน (เสียชีวิต) ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษาไว้กับบริษัทประกันฯ(อยู่ระหว่างตรวจสอบชื่อบริษัท) เป็นเงินเอาประกัน 1 แสนบาท และค่ารักษาพยาบาลต่อครั้ง 1 หมื่นบาท

            6. ด.ช.ธีรวัฒน์ วัชรีเสวิน (บาดเจ็บ) ทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับสถานศึกษาไว้กับบมจ.วิริยะประกันภัย ในวงเงิน 1 แสนบาท และค่ารักษาพยาบาล 1 หมื่นต่อครั้ง

            7. พลทหารเมธา เลิศสิริ (เสียชีวิต) ประกันอุบัติเหตุไว้กับบมจ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย เป็นทุนเอาประกัน 1 แสนบาท

            8. พลทหารโชคชัย มูลจันทา (บาดเจ็บ) ประกันอุบัติเหตุไว้กับบมจ.เอ็มเอสไอจีประกันภัย เป็นทุนเอาประกัน 1 แสนบาท

            9. พลทหารอรรถพล วงศ์พล (บาดเจ็บ) ประกันอุบัติเหตุไว้กับบมจ.เอ็มเอสไอจีฯไว้กับเป็นทุนฯ 1 แสนบาท

            10. นายพิทยา แก้วพรหม (บาดเจ็บ) ทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้กับบัตร Smart Life) กับบมจ.ทิพยฯ เป็นค่ารักษาพยาบาล2 หมื่นบาท และประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกับบมจ.ทิพยฯอีกฉบับเป็นค่ารักษา 25,000 บาท

            11. ดาบตำรวจชัชวาล แท่งทอง(เสียชีวิต) ทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้กับบัตร Pearl กับบมจ.ทิพยฯ เป็นเงินเอาประกัน 1 แสนบาท

            12. ร้อยเอกศิริวัฒน์ แสงประสิทธิ์(เสียชีวิต) ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้กับบัตร Pearl กับบมจ.ทิพยฯ เป็นเงินเอาประกัน 1 แสนบาท

            13. นายอำนาจ บุญเกื้อ(เสียชีวิต) ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้กับบัตร Pearl ของบมจ.ทิพยฯ 1 แสนบาท และทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้กับบมจ.ทิพยฯผ่านธนาคารออมสินไว้ในวงเงิน 3 แสนบาท

            14. นายจิรวัฒน์ รัดกลาง(เสียชีวิต)ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไว้กับบัตร Pearl ของบมจ.ทิพยฯในวงเงิน 1 แสนบาท

            15.นางพัชรา จันทร์เพ็ง(เสียชีวิต) ทำประกันไว้กับบมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต และ

            16. นายสุรเดช เนื่องอุทัย(บาดเจ็บ) ทำประกันชีวิตไว้กับบมจ.ไทยสมุทรฯเช่นกัน

            17. เภสัชกรหญิงนริศรา โชติกลาง(เสียชีวิต)​ ทำประกันแบบเพนชั่น ช้อยส์ แม็กซี่ PN25 ไว้กับบมจ.โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย)ในวงเงิน6.7แสนบาท​ และทำประกันคุ้มครองสินเชื่อไว้กับบมจ.ไทยประกันชีวิต

            18. นายพีรพัฒน์ พละสารทำประกันชีวิตกลุ่มและประกันอุบัติเหตุขยายความคุ้มครองกรณีถูกฆาตกรรมหรือลอบทำร้ายไว้กับบมจ.เมืองไทยประกันชีวิต

ขอบคุณข้อมูลจาก : สยามรัฐ

คลิกอ่านรายละเอียด

"ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1" ต้อง Chess Broker "เรื่องประกันภัยไว้ใจเรา"

❤️สนใจทำประกันภัยรถยนต์ แอดไลน์แล้วทักมาคุยกันได้เลยค่า❤️

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
ประกันภัยรถชั้น 1 ราคาเริ่มต้นที่ 8,xxx บาท ให้ความคุ้มครองที่คุณต้องการ สอบถามเพิ่มเติม LINE@
บริษัท เชส โบรคเกอร์ จำกัด
โทร.092-8666666

ฝากข้อความติดต่อกลับ